Lleida | 22/6/2024
pons montserrat
DRET PENAL

Penal econòmic: apropiació indeguda, estafa, falsedats, delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, falsificacions.
Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
Delictes contra la seguretat del trànsit.
Delictes contra la persona.
Negligències professionals.
Delicte contra els drets i els deures familiars.
Acusació penal: denúncies i querelles. Acusació particular i acusació popular. Defensa de l'imputat.
Denúncies i defensa en procediments d'impagament de pensions, incompliment dels règims de visites, etc.

DRET CIVIL

- Responsabilitat civil general.
- Responsabilitat contractual.
- Responsabilitat extracontractual.
- Reclamacions de quantitat.
- Reclamacions a companyies aèries.
- Reclamacions per accidents de trànsit.
- Reclamacions de deutes.
- Dret sanitari.
- Dret del turisme. Defensa dels interessos de l'operador turístic i del client o usuari. Llei del viatge combinat
- Contractes.
- Drets reals sobre gaudi, garantia i adquisició.
- Consumidors i usuaris. Productes defectuosos. Immobiliari

FAMÍLIA I SUCCESSIONS

- Separacions i divorcis.
- Nul·litats matrimonials civils i eclesiàstiques.
- Guarda i custòdia.
- Reclamació, extinció i modificació de pensions.
- Regulació de parelles de fet.
- Incapacitacions.
- Liquidació de règim econòmic matrimonial.
- Acceptacions d'herència.
- Reclamació de legítimes i llegats.
- Successió d'empresa familiar.

DRET CONCURSAL | CREDITORS

Presentació de demanda de concurs necessari enfront de la deutora, comunicació del crèdit, personació en el concurs, defensa dels interessos del seu crèdit davant la jurisdicció mercantil competent. Presentació d'incidents concursals: recursos de reconeixement o impugnació del crèdit, qualificació del crèdit, impugnació de l'inventari o béns i serveis de la concursada, gestió de recuperació de l'IVA del crèdit degut per la concursada, responsabilitat de l'administrador, etc.

DRET CONCURSAL | EMPRESA

Presentació de la demanda de concurs voluntari, execució dels ajustaments de plantilla que l'empresa pugui requerir per sobreviure (ERO, etc.), projectes de viabilitat de l'empresa, defensa dels interessos de la concursada, etc.
Davant els concursos de les promotores i les constructores immobiliàries destaquen:
- Personació en el concurs i comunicació del crèdit. Tràmit judicial concursal, defensa dels interessos del creditor.
- Resolució del contracte de compravenda o d'arres amb la promotora concursada. Presentació d'incident concursant si escau.
- Reclamació de les quantitats anticipades a la promotora en concurs, davant la companyia asseguradora o l'entitat bancària que garantís els pagaments efectuats a compte de l'immoble en construcció. Llei 57/1968.
- Reclamació amistosa i presentació de demanda davant la companyia asseguradora o l'entitat bancària que fiançava les quantitats anticipades. 

 

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

- Assessorament a recursos humans
- Consultes jurídiques d'assumptes individuals i col·lectius
- Assessorament i negociació amb comitès d'empresa
- Acomiadaments individuals i collectius (ERO). Procediments concursals
- Tràmits davant el Departament de Treball. Conciliacions laborals
- Procediments davant la Inspecció de Treball
- Redacció de reclamacions prèvies en la via administrativa
- Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, declaratives, etc.
- Representació processal davant els jutjats socials
- Recursos davant tribunals superiors
- Procediments d'execució. Tramitacions davant el Fogasa
- Expedients d'incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives
- Reclamació per altes i baixes mèdiques i accidents de treball o malalties professionals. Despeses sanitàries
- Reclamacions en recàrrecs per falta de mesures de seguretat.

DRET ADMINISTRATIU

- Defensa dels drets dels ciutadans davant l'Administració.
- Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració.
- Crides de tercers al procediment administratiu.
- Recursos en via contenciosa administrativa.

DRET DE TRANSPORT

- Assessorament en qüestions i processos derivats del dret de transport de mercaderies per carretera (CMR), multimodal o successiu, i de mercaderies perilloses (ADR).
- Reclamacions per avaries
· Reclamacions en via de tornada per part de Companyies Asseguradores
· Assegurances en general
· Robatoris i faltes de mercaderia
· Retards en entregues
· Morositat
· Juntes arbitrals de transport
· Incidències i documentació
· Pagament ports
· Dany a mercaderies i vehicles
· Dret de la circulació

DRET BANCARI

- Defensa dels interessos del client en les reclamacions davant dels organismes de supervisió del mercat (Banc d’Espanya, Comissió Nacional del mercat de Valors) i en reclamacions judicials (interessos, comissions, operacions fraudulentes amb targetes de crèdit, morositat creditícia, etc.
- Negociació amb clients o altres societats de qualsevol conflicte mercantil.Notícies i Blog

FOTOGRAFIA: Edgar Dos Santos | DISSENY WEB: MAESBYTE Informātica & Marketing

 

PONS MONTSERRAT Plaça Sant Joan 17, 5è 1a 25007 Lleida T. 973 72 74 27 F. 973 72 74 28 info@ponsmontserrat.com